នាមសប្បុរសជនចូលរួមសាងសង់ផ្ទះសំណាក់ស្ថិតនៅទីតាំងសាលាមិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុន

ខាងក្រោមនេះជាតារាងរាយនាមសប្បុរសជនដែលបានឧបត្ថម្ភជួយសាងសង់ផ្ទះសំណាក់មិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុន សូមជម្រាបជូនថា៖ ឈ្មោះនិងចំនួនជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនទាំងអស់នេះនឹងយកទៅសរសេនៅលើជញ្ជាំងនៃផ្ទះសំណាក់របស់យើង នាចុងខែ មិនា ខាងមុខនេះ...

សេចក្តីអំពាវនាវ

សេចក្តីអំពាវនាវ ខ្ញុំបាទគង់វនប្រធានមូលនិធិខ្មែរជំនួយការសិក្សា  និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុនិងវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុននិងជាអ្នកផ្តើមគំនិតស្ថាបនាគ្រឹះស្ថានសិក្សាខាងលើ សូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិ មាតាបិតាសិស្ស ព្រមទាំងអតីតសិស្សអនុ និងវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុន...

New Appeal

 Appeal Dear National and International Donors, I, Kong Vorn, the co-founder and initiator of Cambodia-Japan Friendship Middle and High School (CJFS) and also the founder of Cambodia Education Assistance Fund (CEAF), and all staffs of CEAF would like to make an appeal...

APPEAL

Dear National and International Donors, I, Kong Vorn, the co-founder and initiator of Cambodia-Japan Friendship Middle and High School (CJFS) and also the founder of Cambodia Education Assistance Fund (CEAF), and all staffs of CEAF would like to make an appeal to all...
Press Release

Press Release

Embassy of Japan in Cambodia 3 November 2014 在カンボジア日本大使館 2014年11月3日 Conferral of the Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette, upon Mr. Kong Vorn, Head of Board of Directors, Cambodia-Japan Friendship Middle and High School                     and Director of...
My Brief Biography

My Brief Biography

In the picture from the left to the right: H.E Soeur Socheata (Under Secretary of State of MoEYS), H.E. Chea So Methy (Provincial Governor of Prey Veng Province), H.E Mr. Hidehisa Horinouchi (Ambassador of Japan to Cambodia), Interpreter, H.E Dr. Im Koch (Secretary of...