នៅក្នុងរូបពីឆ្វេងទៅស្តាំ៖ ឯកឧត្តម មិគិ វ៉ាតាណាបេ (សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃព្រឹទ្ធសភាជប៉ុន និងជាស្ថាបនិកអង្គការ School Aid Japan), សម្តេចក្រឡាហោម ខេង (ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា), ឯកឧត្តម យុជិ កុម៉ាម៉ារុ (ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា), មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃ School Aid Japan, លោក គង់ វន និង លោក ជុន អូវ៉ាគី (ប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គការ Kawai-Juku)។